Aktien och aktiekapital

Aktiekapitalet i FastOut Int. (Publ) uppgår till 3 369 179,4 fördelat på 67 383 588 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK och antal aktier till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.
Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Fastout Int. (Publ) tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Handelsinformation

Aktien
Aktiens kortnamn på Aktietorget: FOUT
ISIN-kod för aktien som handlas på Aktietorget: SE0007525738
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Ägarstruktur


För aktuell ägarstruktur klicka här.